Хөвсгөл АЙМГИЙН ИТХ-ЫН ЦАХИМ ХУУДАС

Хөвсгөл АЙМГИЙН ИТХ-ЫН ЦАХИМ ХУУДАС

Нутгийн өөрөө удирдах байгууллагын чадавхийг бэхжүүлэх нь төслөөс санаачлан бүтээв. Нутгийн өөрөө удирдах байгууллагын чадавхийг бэхжүүлэх нь төслөөс санаачлан бүтээв.

Тогтоол шийдвэр

# Нэр Огноо Дугаар
1 Газрын үнэлгээний бүсчлэл, газрын төлбөрийн хэмжээг шинэчлэн тогтоох тухай
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2022-01-07 09
2 Удирдамж батлах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2021-12-30 114
3 Дүрэм шинэчлэн батлах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2021-12-30 115
4 Дүрэм шинэчлэн батлах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2021-12-30 116
5 Одон медалиар шагнуулах санал өргөн мэдүүлэх тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2021-12-30 117
6 Үндсэн хөрөнгө худалдах, актлах шилжүүлэх тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2021-12-30 118
7 Орон нутгийн өмчит компаниудын 2022 оны эдийн засгийн үндсэн үзүүлэлт, зорилтот түвшин батлах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2021-12-30 119
8 Одон медалиар шагнуулах санал өргөн мэдүүлэх тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2021-12-30 121
9 Одон медалиар шагнуулах санал өргөн мэдүүлэх тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2021-12-30 122
10 Тогтоолд өөрчлөлт оруулах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2021-12-30 123
11 Ажлын хэсэг байгуулах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2021-12-30 125
12 Дүрэм шинэчлэн батлах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2021-12-30 126
13 Хөрөнгө бүртгэх тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2021-12-30 127
14 Хөрөнгийн үнэлгээг шинэчлэн тогтоох тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2021-12-30 128
15 Журам шинэчлэн батлах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2021-12-20 102
16 Тогтоол хүчингүй болгох тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2021-12-20 103
17 Одон медалиар шагнуулах санал өргөн мэдүүлэх тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2021-12-20 104
18 Дүрэм шинэчлэн батлах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2021-12-20 105
19 Хуралдаан товлон зарлах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2021-12-20 108
20 Үндсэн хөрөнгө худалдах, актлах, шилжүүлэх тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2021-12-20 109
21 Хөрөнгө бүртгэх тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2021-12-20 110
22 Хөрөнгө бүртгэх тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2021-12-20 112
23 Чанарын баталгаааны барьцаа хөрөнгө чөлөөлөх тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2021-12-20 113
24 Аймгийн ИТХТ-ийн 2021 оны ажлын тайланд үнэлэлт, дүгнэлт өгөх тухай
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2021-12-03 01
25 2022 онд ойгоос бэлтгэх модны дээд хязгаар батлах тухай
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2021-12-03 02
26 Мөрөн сумын инженерийн шугам, сүлжээ бүхий газрын хилийн цэсийг шинэчлэн тогтоох тухай
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2021-12-03 03
27 Хөтөлбөрийн хэрэгжилтийн тухай
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2021-12-03 04
28 Айгийн 2020 оны төсвийн гүйцэтгэл, 2022 оны төсвө батлах тухай
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2021-12-03 05
29 Аймгийн хөгжлийн 2022 оны төлөвлөгөө батлах туай
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2021-12-03 06
30 Ажлын хэсэг байгуулах тухай
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2021-12-03 07
31 Тогтоолд өөрчлөлт оруулах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2021-11-29 98
32 "Хөвсгөлийн долгион" Орон нутгийн өмчит аж ахуйт тооцоот үйлдвэрийн газрын захирал томилох тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2021-11-29 99
33 Одон медалиар шагнуулах санал өргөн мэдүүлэх тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2021-11-29 101
34 Санал дэмжих тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2021-11-29 106
35 Орон нутгийн өмчийг 2021-2022 онд хувьчлах үндсэн чиглэл батлах тухай
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2021-11-19 01
36 Ажлын хэсэг байгуулах тухай
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2021-11-19 02
37 Хуралдаан товлон зарлах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2021-11-17 94
38 Одон медалиар шагнуулах санал өргөн мэдүүлэх тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2021-11-17 95
39 Одон медалиар шагнуулах санал өргөн мэдүүлэх тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2021-11-17 96
40 Ажлын хэсэг байгуулах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2021-11-02 87
41 Багийн хөгжлийг дэмжих төлөвлөгөө батлах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2021-11-02 88
42 Хуралдаан товлон зарлах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2021-11-02 89
43 Одон медалиар шагнуулах санал өргөн мэдүүлэх тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2021-11-02 90
44 Одон медалиар шагнуулах санал өргөн мэдүүлэх тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2021-11-02 91
45 Ажлын хэсэг байгуулах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2021-11-02 92
46 Одон медалиар шагнуулах санал өргөн мэдүүлэх тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2021-11-02 93
47 Аймгийн ИТХ-ийн Тэргүүлэгчдийн Ажлын албаны бүтэц, орон тоог шинэчлэн тогтоох тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2021-10-22 86
48 Иргэнд 2022 онд өмчлүүлэх газрын хэмжээ, байршил, зориулалтыг тогтоох тухай
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2021-10-13 01
49 Аймгийн ИТХ-ын Тэргүүлэгчдийн нарийн бичгийн даргын үүргийг түр орлон гүйцэтгэгч Б.Билэгт-Отгоныг чөлөөлөх тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2021-10-08 81
50 Одон медалиар шагнуулах санал өргөн мэдүүлэх тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2021-10-08 82
51 Одон медалиар шагнуулах санал өргөн мэдүүлэх тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2021-10-08 84
52 Түр орлон гүйцэтгэгчээр томилох тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2021-10-08 85
53 Одон медалиар шагнуулах санал өргөн мэдүүлэх тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2021-09-28 79
54 Ээлжит бус VII хуралдаан товлон зарлах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2021-09-28 80
55 Багийн нэр дугаар батлуулах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2021-08-24 76
56 Аймгийн ИТХ-ын шагналаар шагнуулах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2021-08-24 77
57 Аймгийн 2021 оны төсөвт тодотгол хийх тухай
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2021-08-20 01
58 Хуралдаан товлон зарлах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2021-08-02 75
59 Үндсэн хөрөнгө худалдах, шилжүүлэх , актлах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2021-06-25 70
60 Хөрөнгө бүртгэх тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2021-06-25 71
61 Одон медалиар шагнуулах санал өргөн мэдүүлэх тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2021-06-25 72
62 Одон медалиар шагнуулах санал өргөн мэдүүлэх тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2021-06-25 73
63 Одон медалиар шагнуулах санал өргөн мэдүүлэх тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2021-06-25 74
64 Үндсэн хөрөнгө худалдах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2021-06-17 66
65 Дүрэмд өөрчлөлт оруулах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2021-06-17 67
66 Одон медалиар шагнуулах санал өргөн мэдүүлэх тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2021-06-17 68
67 Талбайн хил хязгаар батлах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2021-06-17 69
68 Одон медалиар шагнуулах санал өргөн мэдүүлэх тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2021-05-31 56
69 Одон медалиар шагнуулах санал өргөн мэдүүлэх тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2021-05-31 57
70 Хөрөнгийн үнэлгээ баталгаажуулах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2021-05-31 58
71 Техник эдийн засгийн үндэслэл батлах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2021-05-31 59
72 Нэрэмжит болгох тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2021-05-31 60
73 Одон медалиар шагнуулах санал өргөн мэдүүлэх тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2021-05-31 62
74 Одон медалиар шагнуулах санал өргөн мэдүүлэх тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2021-05-31 63
75 Одон медалиар шагнуулах санал өргөн мэдүүлэх тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2021-05-31 64
76 Одон медалиар шагнуулах санал өргөн мэдүүлэх тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2021-05-31 65
77 Төрийн дээд одонгоор шагнуулахаар өргөн мэдүүлэх тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2021-05-21 55
78 Барьцаа хөрөнгө зарцуулах тухай
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2021-05-20 01
79 Ээлжит бус V хуралдаан зарлах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2021-05-14 52
80 "Хөвсгөлийн эмийн эргэлтийн сан" ОНӨХК-ийн Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн гишүүдэд өөрчлөлт оруулах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2021-05-14 53
81 Үндсэн хөрөнгө шилжүүлэх тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2021-05-14 54
82 Одон медалиар шагнуулах санал өргөн мэдүүлэх тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2021-05-13 51
83 Шинэ мөрөн хорооллын хэсэгчилсэн ерөнхий төлөвлөгөөнд өөрчлөлт оруулах тухай
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2021-05-10 01
84 Ээлжит бус IV хуралдаан зарлах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2021-05-03 46
85 Тогтоолд өөрчлөлт оруулах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2021-05-03 47
86 Дүрмэнд нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2021-05-03 48
87 Дүрмэнд нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2021-05-03 49
88 "Хөвсгөл Ус суваг" ХХК-ийн Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн гишүүдийг томилох тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2021-05-03 50
89 "Могойн гол" ХК-ийн Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн гишүүнд санал болгох тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2021-04-26 38
90 Үндсэн хөрөнгө худалдах, шилжүүлэх, актлах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2021-04-22 40
91 Үндсэн хөрөнгө худалдах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2021-04-22 41
92 "Хөвсгөл Эрчим хүч" ХХК-ийн Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн гишүүдийг томилох тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2021-04-22 42
93 "Хөвсгөл эмийн эргэлтийн сан" ОНӨХК-ийн Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн гишүүдийг томилох тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2021-04-22 43
94 Одон медалиар шагнуулах санал өргөн мэдүүлэх тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2021-04-22 44
95 Ажлын хэсэг байгуулах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2021-04-16 25
96 Ковид-19 цар тахлаас урьдчилан сэргийлэх зарим арга хэмжээний тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2021-04-16 26
97 "Хөвсгөл Ус суваг" ХХК-ийн жилийн үйл ажиллагааны болон санхүүгийн тайлангийн талаарх Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн дүгнэлт, ажлын тайлангийн тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2021-04-16 28
98 "Хөвсгөл Эрчим хүч" ХХК-ийн жилийн үйл ажиллагааны болон санхүүгийн тайлангийн талаарх Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн дүгнэлт, ТУЗ-ийн ажлын тайлангийн тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2021-04-16 29
99 "Хөвсгөл эмийн эргэлтийн сан" ОНӨХК-ийн жилийн үйл ажиллагааны болон санхүүгийн тайлангийн талаарх Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн дүгнэлт, ТУЗ-ийн ажлын тайлангийн тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2021-04-16 30
100 "Шинэ Мөрөн худалдааны төв" ОНӨХК-ийн жилийн үйл ажиллагааны болон санхүүгийн тайлангийн талаарх Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн дүгнэлт, ТУЗ-ийн ажлын тайлангийн тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2021-04-16 31
101 "Хүүхдийн Урандөш зуслан" ОНӨҮГ-ийн жилийн үйл ажиллагааны болон санхүүгийн талаарх Удирдах зөвлөлийн дүгнэлтийн тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2021-04-16 32
102 "Шинэ Мөрөн худалдааны төв" ОНӨХК-ийн Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн бүрэлдэхүүнд өөрчлөлт оруулах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2021-04-16 33
103 Тогтоолд нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2021-04-16 34
104 Тогтоолд нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2021-04-16 35
105 Орон нутгийн өмчийн төлөөлөгчийг томилж, ажиллах, журам эрх үүргийг батлах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2021-04-16 36
106 Орон нутгийн өмчийн төлөөлөл томилох тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2021-04-16 37
107 Одон медалиар шагнуулах санал өргөн мэдүүлэх тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2021-04-16 39
108 Аймгийн ИТХ-ын Тэргүүлэгчдийн нарийн бичгийн дарга Ц.Гончигийг чөлөөлөх тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2021-03-29 20
109 Аймгийн ИТХ-ын Тэргүүлэгчдийн нарийн бичгийн даргын үүргийг түр орлон гүйцэтгэгч томилох тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2021-03-29 21
110 Эхийн алдар одонд уламжлах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2021-03-29 22
111 Хөтөлбөрийн хэрэгжилтийн тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2021-03-29 23
112 "Шинэ Мөрөн худалдааны төв" ОНӨХК-ийн Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн бүрэлдэхүүнд өөрчлөлт оруулах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2021-03-29 24
113 Одон медалиар шагнуулах санал өргөн мэдүүлэх тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2021-03-10 16
114 Аймгийн баяр наадам зохион байгуулах хороо байгуулах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2021-03-10 17
115 Хөрөнгө бүртгэх тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2021-03-10 19
116 Хөвсгөл аймгийг 2021-2025 онд хөгжүүлэх таван жилийн үндсэн чиглэл батлах тухай
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2021-01-22 01
117 Аймгийн Засаг даргын 2021-2024 үйл ажиллагааны хөтөлбөр батлах тухай
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2021-01-22 02
118 Авто тээврийн болон өөрөө явагч хэрэгслийн албан татварын хэмжээг шинэчлэн тогтоох тухай
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2021-01-22 03
119 Албан татварын хувь, хэмжээг шинэчлэн тогтоох тухай
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2021-01-22 04
120 Тогтоолд өөрчлөлт оруулах тухай
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2021-01-22 05
121 Хөрөнгө шилжүүлэх тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2021-01-20 15
122 Одон медалиар шагнуулах санал өргөн мэдүүлэх тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2012-11-17 97

ТА KHURAL.MN –Д ЯМАР ЧИГЛЭЛИЙН МЭДЭЭ ОРУУЛАХ ХЭРЭГТЭЙ ГЭЖ ҮЗЭЖ БАЙНА ВЭ?

санал өгсөн: 868
393 / 45%
162 / 19%
165 / 19%
67 / 8%
81 / 9%