Хөвсгөл АЙМГИЙН ИТХ-ЫН ЦАХИМ ХУУДАС

Хөвсгөл АЙМГИЙН ИТХ-ЫН ЦАХИМ ХУУДАС

Нутгийн өөрөө удирдах байгууллага нь аймаг, нийслэл, сум, дүүрэгт тухайн нутаг дэвсгэрийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурал, баг, хороонд иргэдийн Нийтийн Хурал байна. Монгол Улсын Үндсэн хуулийн Тавин есдүгээр зүйлийн 2 дахь хэсэг Нутгийн өөрөө удирдах байгууллага нь аймаг, нийслэл, сум, дүүрэгт тухайн нутаг дэвсгэрийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурал, баг, хороонд иргэдийн Нийтийн Хурал байна. Монгол Улсын Үндсэн хуулийн Тавин есдүгээр зүйлийн 2 дахь хэсэг

Тогтоол шийдвэр

# Нэр Огноо Дугаар
1 Орон нутгийн өмчийн төлөөлөгч томилох тухай
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2024-04-25 13
2 Орон нутгийн өмчит компаниудын ТУЗ-ийн гишүүдийг томилох тухай
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2024-04-25 14
3 Аймгийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын Сонгуулийн тойрог, мандатын тоо, дугаар, нутаг дэвсгэр, төвийг тогтоох тухай
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2024-04-25 15
4 Ой тэмдэглэх зөвшөөрөл олгох тухай
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2024-04-25 16
5 Аймгийн баяр наадам зохион байгуулах тухай
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2024-04-25 17
6 Цэргийн алба хаах иргэдийн тооны дээд хязгаар тогтоох тухай
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2024-04-25 18
7 орон нутгийн өмчит компаниудын жилийн үйл ажиллагааны болон санхүүгийн тайлангийн талаарх ТУЗ-ийн дүгнэлт ТУЗ-ийн ажлын тайлангийн тухай
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2024-04-25 19
8 Тогтоолд өөрчлөлт оруулах тухай
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2024-04-25 21
9 Шинэ мөрөн хорооллын хэсэгчилсэн ерөнхий төлөвлөгөөнд тодотгол оруулах тухай
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2024-04-25 22
10 Өмчлөлийн эрх шилжүүлэх тухай
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2024-04-25 24
11 Ариутгал халдваргүйтлийн арга хэмжээ зохион байгуулах тухай
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2024-04-25 25
12 Орон нутгийн өмчит компаниудын Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн зардлыг батлах тухай
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2024-04-25 20
13 2024 онд ахуйн зориулалтаар ан амьтан агнах, загас барих тоо хэмжээний дээд хязгаар тогтоох тухай
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2024-03-27 01
14 Санал уламжлах тухай
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2024-03-27 03
15 Хөтөлбөр батлах тухай
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2024-03-27 02
16 Ажлын хэсэг байгуулах тухай
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2024-03-27 04
17 Орон нутгийн өмчит аж ахуйн тооцоот үйлдвэрийн газар байгуулах тухай
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2024-03-27 06
18 Орон нутгийн өмчид хөрөнгө бүртгэх тухай
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2024-03-27 07
19 Аймгийн сонгуулийн хороо байгуулах санал уламжлах тухай
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2024-03-27 08
20 Ажлын хэсгийн бүрэлдэхүүнд өөрчлөлт оруулах тухай
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2024-03-27 09
21 Шашны байгууллагын нэр өөрчлөх тухай
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2024-03-27 10
22 2024 онд ойгоос бэлтгэх модны тоо хэмжээг нэмэгдүүлэн тогтоолд өөрчлөлт оруулах тухай
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2024-03-27 11
23 Хөрөнгө худалдах шилжүүлэх актлах тухай
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2024-03-27 12
24 Дансны үлдэгдэл зарцуулах тухай
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2024-03-27 05
25 Аймгийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын даргын тайланд үнэлэлт, дүгнэлт өгөх тухай
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2023-12-22 01
26 Тогтоолд өөрчлөлт оруулах тухай
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2023-12-22 02
27 Хөрөнгө бүртгэх тухай
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2023-12-22 03
28 Орон нутгийн өмчит оролцоотой хувьцаат компанийн Орон нутгийн эзэмшлийн хувьцааг хувьчлах тухай
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2023-12-22 05
29 Аймгийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын Зөвлөлийн бүрэлдэхүүнд өөрчлөлт оруулах тухай
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2023-12-22 08
30 Өмчлөлийн эрх шилжүүлэх тухай
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2023-12-22 09
31 Аймгийн Засаг даргын 2021-2024 оны үйл ажиллагааны хөтөлбөрийн хэрэгжилтэд үнэлэлт, дүгнэлт өгөх тухай
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2023-12-22 10
32 Нэрлэсэн жил зарлах тухай
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2023-12-22 11
33 Өмчлөлийн эрх шилжүүлэх тухай
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2023-12-22 12
34 Орон нутгийн өмчит компаниудын 2024 оны эдийн засгийн үндсэн үзүүлэлт зорилтот түвшин батлах тухай
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2023-12-22 13
35 Шинэ мөрөн хорооллын 135 айлын орон сууцны талаар авах арга хэмжээний тухай
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2023-12-22 14
36 Хөрөнгө худалдах, шилжүүлэх, актлах, дахин үнэлгээ тогтоох тухай
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2023-12-22 04
37 Түнэл, Мөрөн сумын хэсэгчилсэн ерөнхий төлөвлөгөө боловсруулах ажлын хэсэг байгуулах тухай
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2023-12-01 01
38 Хамтарсан багийн үйл ажиллагааг дэмжих тухай
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2023-12-01 02
39 Ажлын хэсэг байгуулах тухай
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2023-12-01 03
40 Аймгийн 2024 оны төсөв батлах тухай
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2023-12-01 04
41 Журам батлах тухай
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2023-11-21 01
42 Ажлын хэсэг байгуулах тухай
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2023-11-21 02
43 Хөтөлбөрийн хэрэгжилтийг эрчимжүүлэх тухай
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2023-11-21 03
44 Журам шинэчлэн батлах тухай
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2023-11-21 04
45 2024 онд ойгоос бэлтгэх модны дээд хязгаар батлах тухай
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2023-11-21 05
46 Албан татварын хэмжээг шинэчлэн тогтоох тухай
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2023-11-21 06
47 Үл хөдлөх эд хөрөнгийн албан татварын хэмжээг шинэчлэн тогтоох тухай
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2023-11-21 07
48 Авто тээврийн болон өөрөө явагч хэрэгслийн албан татварын хэмжээг шинэчлэн тогтоох тухай
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2023-11-21 08
49 Түгээмэл тархацтай ашигт малтмалын хайгуулын тусгай зөвшөөрөлд санал өгөх тухай
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2023-11-21 09
50 Хөгжсөн хөвсгөл 2030 хөтөлбөрийн хэрэгжилтийн тухай
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2023-11-21 11
51 Санал уламжлах туахй
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2023-11-21 12
52 Цахим хөвсгөл хөтөлбөр батлах тухай
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2023-11-21 13
53 Багийн хөгжлийг дэмжих төлөвлөгөөний хэрэгжилт, үр дүнгийн тухай
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2023-11-21 14
54 Аймгийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын Зөвлөлийн бүрэлдэхүүнд өөрчлөлт оруулах тухай
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2023-09-26 01
55 Хөрөнгө худалдах, шилжүүлэх, актлах тухай
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2023-09-26 03
56 Орон нутгийн өмчид хөрөнгө бүртгэх тухай
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2023-09-26 04
57 Хөвсгөл аймгийн хөгжлийн 2023 оны төлөвлөгөөний биелэлтийг дүгнэх тухай
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2023-09-26 06
58 Аймгийг 2021-2025 онд хөгжүүлэх таван жилийн үндсэн чиглэлийн явцад үнэлэлт дүгнэх өгөх тухай
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2023-09-26 07
59 Иргэнд 2024 онд өмчлүүлэх газрын хэмжээ, байршил, зориулалтыг тогтоох тухай
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2023-09-26 08
60 Тогтоолд өөрчлөлт оруулах тухай
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2023-07-05 01
61 Аймгийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын дээд шагнал "Хүндэт иргэн"-ээр шагнах тухай
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2023-07-05 02
62 Хөрөнгө шилжүүлэх, актлах, худалдах тухай
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2023-07-05 03
63 Хөгжлийн ерөнхий төлөвлөгөө батлах тухай
ТЭМДЭГЛЭЛ
2023-07-05 04
64 Аймгийг 2021-2025 онд хөгжүүлэх таван жилийн үндсэн чиглэл, хяналт шинжилгээ үнэлгээний шалгуур үзүүлэлт хүрэх түвшинд нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2023-07-05 05
65 Орон нутгийн өмчид хөрөнгө бүртгэх тухай
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2023-07-05 08
66 Аймгийн Засаг даргын 2020-2024 оны үйл ажиллагааны хөтөлбөрт нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2023-07-05 06
67 Аймгийн баяр наадам зохион байгуулах хороо байгуулах тухай
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2023-05-30 01
68 Аймгийн Засаг даргад нэр дэвшүүлэх тухай
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2023-05-30 02
69 Байгалийн ургамлын төлбөрийн хэмжээг тогтоох тухай
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2023-05-30 03
70 Одон медалиар шагнуулах санал өргөн мэдүүлэх тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2023-05-06 34
71 "ХӨВСГӨЛ УС СУВАГ" ХХК-ИЙН ЖИЛИЙН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ БОЛОН САНХҮҮГИЙН ТАЙЛАНГИЙН ТАЛААРХ ТӨЛӨӨЛӨН УДИРДАХ ЗӨВЛӨЛИЙН ДҮГНЭЛТ, ТӨЛӨӨЛӨН УДИРДАХ ЗӨВЛӨЛИЙН АЖЛЫН ТАЙЛАНГИЙН ТУХАЙ
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2023-05-06 35
72 Журам батлах тухай
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2023-05-02 01
73 Аймгийн Сонгуулийн хороо байгуулах тухай
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2023-05-02 02
74 Шашны үйл ажиллагаа явуулах зөвшөөрөл сунгах тухай
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2023-05-02 03
75 Үндэсний аюулгүй байдлын зөвлөлийг мэдээ, мэдээллээр хангах орон тооны ажлын хэсэг байгуулах, ажиллах журам батлах тухай
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2023-05-02 04
76 Аймгийн Гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх ажлыг зохицуулах салбар зөвлөлийн бүрэлдэхүүнийг шинэчлэн батлах тухай
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2023-05-02 05
77 Гамшгийн эрсдэлийг бууруулах орон нутгийн зөвлөлийн бүрэлдэхүүнийг шинэчлэн байгуулж, ажиллах журам батлах тухай
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2023-05-02 06
78 Тогтоол хүчингүй болгох тухай
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2023-05-02 07
79 Ой тэмдэглэх зөвшөөрөл олгох тухай
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2023-05-02 08
80 Санал дэмжих тухай
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2023-05-02 09
81 Цэргийн дүйцүүлэх алба хаах иргэдийн тооны дээд хязгаарыг тогтоох тухай
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2023-05-02 10
82 Ахуйн зориулалтаар ан амьтан агнах, загас барих хуваарь батлах тухай
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2023-05-02 12
83 Журам батлах тухай
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2023-05-02 13
84 Тэмдэгтийн хураамжийн хэмжээг тогтоох тухай
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2023-05-02 15
85 Мөрөн хот тохижилт ХХК-ийн санхүү болон ТУЗ-ийн тайлангийн тухай
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2023-05-02 16
86 Хөвсгөл Ус суваг ХХК-ийн санхүүгийн болон ТУЗ-ийн тайлангийн тухай
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2023-05-02 17
87 Шинэ мөрөн худалдааны төв ХХК-ийн санхүүгийн болон ТУЗ-ийн тайлангийн тухай
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2023-05-02 18
88 Хөвсгөл Эрчим хүч ХХК-ийн санхүүгийн болон ТУЗ-ийн тайлангийн тухай
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2023-05-02 19
89 Хөдөөгийн шийдэл ХХК-ийн санхүүгийн болон ТУЗ-ийн тайлангийн тухай
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2023-05-02 20
90 ОНӨК-уудын ТУЗ-ийн гишүүдийг томилох тухай
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2023-05-02 21
91 ОНӨК-уудын ТУЗ-ийн зарим гишүүдийг томилох эрх олгох тухай
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2023-05-02 22
92 ОНӨК-уудын ТУЗ-ийн 2023 оны зардал батлах тухай
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2023-05-02 23
93 Нэмэлт хувьцаа гаргахыг татгалзах тухай
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2023-05-02 24
94 Журам батлах тухай
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2023-05-02 25
95 Ажлын хэсэг байгуулах тухай
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2023-05-02 26
96 “Тариалан нийтийн ахуй үйлчилгээний төв” ХХК-ийн жилийн үйл ажиллагааны болон санхүүгийн тайлангийн талаарх Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн дүгнэлт, Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн ажлын тайлангийн тухай
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2023-05-02 27
97 “Их-Уул Дулаан” ХХК-ийн жилийн үйл ажиллагааны болон санхүүгийн тайлангийн талаарх Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн дүгнэлт, Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн ажлын тайлангийн тухай
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2023-05-02 28
98 “Тосон илч” ХХК-ийн жилийн үйл ажиллагааны болон санхүүгийн тайлангийн талаарх Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн дүгнэлт, Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн ажлын тайлангийн тухай
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2023-05-02 29
99 “Түнэл илч” ХХК-ийн жилийн үйл ажиллагааны болон санхүүгийн тайлангийн талаарх Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн дүгнэлт, Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн ажлын тайлангийн тухай
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2023-05-02 30
100 “Тэсийн илч” ХХК-ийн жилийн үйл ажиллагааны болон санхүүгийн тайлангийн талаарх Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн дүгнэлт, Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн ажлын тайлангийн тухай
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2023-05-02 31
101 Шинэ-Идэр Эрдэнэт дулаан ХХК-ийн жилийн үйл ажиллагааны болон санхүүгийн тайлангийн талаарх Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн дүгнэлт, Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн ажлын тайлангийн тухай
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2023-05-02 32
102 Алунгоо эхийн сургаалын баяр-5-ыг тэмдэглэх тухай
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2023-05-02 14
103 Одон медалиар шагнуулах санал өргөн мэдүүлэх тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2023-04-13 26
104 Аймгийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын сонгуулийн тойрог, мандатын тоо тогтоох тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2023-04-13 27
105 Төр сүм хийдийн харилцааг зохицуулах зөвлөлийн бүрэлдэхүүнийг шинэчлэн байгуулах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2023-04-13 28
106 Ажлын хэсэг байгуулах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2023-04-13 29
107 Чиглэл өгөх тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2023-04-13 30
108 Компанийн Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн гишүүд нэр дэвшүүлэх тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2023-04-13 32
109 Орон нутгийн өмчийн төлөөлөгчийг томилж, ажиллах журам эрх үүргийг батлах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2023-04-13 33
110 Нэрэмжит болгох тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2023-03-21 21
111 Санал дэмжих тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2023-03-20 18
112 Нэрэмжит болгох тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2023-03-20 20
113 Ой тэмдэглэх тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2023-03-20 22
114 Ой тэмдэглэх тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2023-03-20 23
115 Спортын уралдаан тэмцээний талаар авах арга хэмжээний болзол батлах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2023-03-20 24
116 "Эхийн алдар" одонд уламжлах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2023-03-20 25
117 Одон медалиар шагнуулах санал өргөн мэдүүлэх тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2023-03-10 16
118 Одон медалиар шагнуулах санал өргөн мэдүүлэх тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2023-02-18 15
119 Хөтөлбөр батлах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2023-02-03 07
120 Хөтөлбөрт нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2023-02-03 08
121 Цалин шинэчлэн тогтоох тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2023-02-03 09
122 Үндсэн хөрөнгө актлах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2023-02-03 11
123 Санал дэмжих тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2023-02-03 14
124 Үндсэн хөрөнгө эзэмшүүлэх тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2023-01-17 02
125 Аймгийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын тайлангийн тухай
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2022-12-20 01
126 Төлөөлөгчийн ёс зүйн дүрэм батлах тухай
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2022-12-20 02
127 Зөвлөлийг шинэчлэн байгуулах тухай
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2022-12-20 03
128 Тогтоол хүчингүй болгох тухай
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2022-12-20 05
129 Хөгжлийн ерөнхий төлөвлөгөө батлах тухай
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2022-12-20 06
130 Орон нутгийн өмчит хөрөнгө бүртгэх тухай
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2022-12-20 07
131 Журам шинэчлэн батлах тухай
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2022-12-20 08
132 Газар эзэмших эрх шилжүүлэх тухай
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2022-12-20 09
133 Өмч хамгаалах Байнгын зөвлөлийн үйл ажиллагааны журам шинэчлэн батлах тухай
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2022-12-20 10
134 Орон нутгийн өмчит компаниудын 2023 оны эдийн засгийн үндсэн үзүүлэлт, зорилтот түвшин батлах тухай
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2022-12-20 11
135 Ажлын хэсэг байгуулах тухай
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2022-12-20 12
136 Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн цалин урамшуулал батлах тухай
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2022-12-20 13
137 Хөтөлбөр батлах тухай
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2022-12-02 01
138 Төрийн болон орон нутгийн өмчийн эд хөрөнгийн улсын үзлэг, тооллогын тухай
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2022-12-02 03
139 Хөвсгөл аймгийн нутаг дэвсгэр дэх Харилцаа холбооны хамгаалалтын зурвас тогтоох тухай
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2022-12-02 04
140 2023 онд ойгоос бэлтгэх модны дээд хязгаар батлах тухай
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2022-12-02 05
141 Хөвсгөл аймгийн хөгжлийн 2022 оны төлөвлөгөөний биелэлтийг дүгнэх тухай
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2022-12-02 06
142 Хөтөлбөрийн хэрэгжилтийн тухай
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2022-12-02 07
143 Аймгийн 2023 оны төсөв батлах тухай
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2022-12-02 08
144 Монголын үндэсний зарим спортын тэмцээнүүдийг тогтмолжуулах талаар авах арга хэмжээ тухай
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2022-12-02 02
145 Хяналтын хороо байгуулах тухай
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2022-09-29 01
146 Орон тооны бус зөвлөл байгуулах тухай
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2022-09-29 02
147 Хөвсгөл аймгийн хөгжлийн 2023 оны төлөвлөгөө батлах тухай
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2022-09-29 03
148 Хөгжлийн ерөнхий төлөвлөгөө батлах тухай
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2022-09-29 04
149 Иргэнд 2023 онд өмчлүүлэх газрын хэмжээ, байршил, зориулалтыг тогтоох тухай
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2022-09-29 05
150 Орон нутгийн өмчит компани татан буулгах тухай
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2022-09-29 06
151 Орон сууцны талаар авах зарим арга хэмжээний тухай
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2022-09-29 07
152 Ой тэмдэглэх тухай
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2022-09-29 08
153 Төлөөлөгчийн ёс зүйн дүрэм батлах тухай
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2022-06-22 01
154 Ой тэмдэглэх зөвшөөрөл олгох тухай
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2022-06-22 05
155 Аймгийн баяр наадам зохион байгуулах хороо байгуулах тухай
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2022-06-22 04
156 Газрын дуудлага худалдааны орлогыг төвлөрүүлэн хуваарилах, зарцуулах, тайлагнах журмыг батлах тухай
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2022-06-22 06
157 Ахуйн зориулалтаар ан амьтан агнах, загас барих хуваарь батлах тухай
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2022-06-22 07
158 Хөрөнгө акталж газар чөлөөлөх тухай
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2022-06-22 08
159 Эрх олгох тухай
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2022-06-22 09
160 Аймгийн 2022 оны төсөвт тодотгол хийх тухай
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2022-06-22 10
161 Шашны үйл ажиллагаа явуулах зөвшөөрөл олгох, хугацаа сунгах тухай
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2022-06-22 02
162 Орон нутгийн өмчийн төлөөлөгчийг томилж, ажиллах удирдамж батлах тухай
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2022-04-27 01
163 Төлөөллийн байгууллагын гишүүнийг сонгох тухай
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2022-04-27 02
164 Түгээмэл тархацтай ашигт малтмалын борлуулалтын үнэлгээ тогтоох тухай
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2022-04-27 03
165 Түгээмэл тархацтай ашигт малтмалын хайгуулын тусгай зөвшөөрөлд санал өгөх тухай
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2022-04-27 04
166 Төлөөлөгчийн үнэмлэх, хэвлэмэл хуудас хийлгэх, хэрэглэх журам батлах тухай
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2022-04-27 05
167 "Хөвсгөл Эрчим Хүч" ХХК-ийн Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн гишүүдийг томилох тухай
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2022-04-27 06
168 "Шинэ мөрөн худалдааны төв" ХХК-ийн Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн гишүүдийг томилох тухай
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2022-04-27 07
169 "Хөвсгөл Ус суваг" ХХК-ийн Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн гишүүдийг томилох тухай
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2022-04-27 08
170 "Эрчим илч түлш" ОНӨХХК-ийн Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн гишүүдийг томилох тухай
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2022-04-27 09
171 Орон нутгийн өмчит компани үүсгэн байгуулах тухай
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2022-04-27 10
172 "Шинэ Мөрөн худалдааны төв" ХХК-ийн жилийн үйл ажиллагааны болон санхүүгийн тайлангийн талаарх Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн дүгнэлт, Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн ажлын тайлангийн тухай
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2022-04-27 11
173 "Хөвсгөл Ус суваг" ХХК-ийн жилийн үйл ажиллагааны болон санхүүгийн тайлангийн талаарх Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн дүгнэлт, Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн ажлын тайлангийн тухай
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2022-04-27 12
174 "Хөвсгөл Эрчим Хүч" ХХК-ийн жилийн үйл ажиллагааны болон санхүүгийн тайлангийн талаарх Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн дүгнэлт, Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн ажлын тайлангийн тухай
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2022-04-27 13
175 Нэрлэсэн жил зарлах тухай
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2022-04-27 14
176 Талбайн хил хязгаар батлах тухай
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2022-04-27 15
177 Зардал батлах тухай
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2022-04-27 16
178 "Мөрөн хот тохижилт үйлчилгээний төв" ХХК-ийн Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн гишүүдийг томилох тухай
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2022-04-27 17
179 "Хөдөөгийн шийдэл" ОНӨХХК-ийн Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн гишүүдийг томилох тухай
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2022-04-27 18
180 Ажлын хэсэг байгуулах тухай
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2022-04-27 19
181 Орон нутгийн өмчит компани үүсгэн байгуулах тухай
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2022-04-27 20
182 "Шишгэд харгуй" ОНӨХХК-ийн Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн гишүүдийг томилох тухай
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2022-04-27 21
183 Нэр өөрчлөх тухай
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2022-04-27 22
184 Аймгийн сонгуулийн хороо байгуулах тухай
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2022-03-11 01
185 Санал уламжлах тухай
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2022-03-11 02
186 Санал дэмжих тухай
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2022-03-11 03
187 Үндсэн хөрөнгө шилжүүлэх, актлах тухай
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2022-03-11 05
188 Газрын үнэлгээний бүсчлэл, газрын төлбөрийн хэмжээг шинэчлэн тогтоох тухай
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2022-01-07 09
189 Монгол Улсын Үндсэн хуулийн цогцолбор байгуулах тухай
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2022-01-07 01
190 Орон нутгийн өмчийг 2020-2022 онд хувьчлах үндсэн чиглэл батлах тухай
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2022-01-07 07
191 Аймгийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын Зөвлөл байгуулах тухай
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2022-01-07 08
192 Аймгийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын Ёс зүйн хороо байгуулах тухай
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2022-01-07 06
193 Аймгийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын Хороодын ажиллах журам шинэчлэн батлах тухай
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2022-01-07 05
194 Аймгийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын хуралдааны дэг шинэчлэн батлах тухай
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2022-01-07 04
195 Хөвсгөл аймгийн "Хүндэт иргэн" шагналаар шагнах тухай
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2022-01-07 02
196 Хөвсгөл аймгийн "Хүндэт иргэн" шагналаар шагнах тухай
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2022-01-07 03
197 Удирдамж батлах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2021-12-30 114
198 Дүрэм шинэчлэн батлах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2021-12-30 115
199 Дүрэм шинэчлэн батлах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2021-12-30 116
200 Одон медалиар шагнуулах санал өргөн мэдүүлэх тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2021-12-30 117
201 Үндсэн хөрөнгө худалдах, актлах шилжүүлэх тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2021-12-30 118
202 Орон нутгийн өмчит компаниудын 2022 оны эдийн засгийн үндсэн үзүүлэлт, зорилтот түвшин батлах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2021-12-30 119
203 Одон медалиар шагнуулах санал өргөн мэдүүлэх тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2021-12-30 121
204 Одон медалиар шагнуулах санал өргөн мэдүүлэх тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2021-12-30 122
205 Тогтоолд өөрчлөлт оруулах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2021-12-30 123
206 Ажлын хэсэг байгуулах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2021-12-30 125
207 Дүрэм шинэчлэн батлах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2021-12-30 126
208 Хөрөнгө бүртгэх тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2021-12-30 127
209 Хөрөнгийн үнэлгээг шинэчлэн тогтоох тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2021-12-30 128
210 Журам шинэчлэн батлах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2021-12-20 102
211 Тогтоол хүчингүй болгох тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2021-12-20 103
212 Одон медалиар шагнуулах санал өргөн мэдүүлэх тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2021-12-20 104
213 Дүрэм шинэчлэн батлах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2021-12-20 105
214 Хуралдаан товлон зарлах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2021-12-20 108
215 Үндсэн хөрөнгө худалдах, актлах, шилжүүлэх тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2021-12-20 109
216 Хөрөнгө бүртгэх тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2021-12-20 110
217 Хөрөнгө бүртгэх тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2021-12-20 112
218 Чанарын баталгаааны барьцаа хөрөнгө чөлөөлөх тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2021-12-20 113
219 Аймгийн ИТХТ-ийн 2021 оны ажлын тайланд үнэлэлт, дүгнэлт өгөх тухай
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2021-12-03 01
220 2022 онд ойгоос бэлтгэх модны дээд хязгаар батлах тухай
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2021-12-03 02
221 Мөрөн сумын инженерийн шугам, сүлжээ бүхий газрын хилийн цэсийг шинэчлэн тогтоох тухай
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2021-12-03 03
222 Хөтөлбөрийн хэрэгжилтийн тухай
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2021-12-03 04
223 Айгийн 2020 оны төсвийн гүйцэтгэл, 2022 оны төсвө батлах тухай
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2021-12-03 05
224 Аймгийн хөгжлийн 2022 оны төлөвлөгөө батлах туай
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2021-12-03 06
225 Ажлын хэсэг байгуулах тухай
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2021-12-03 07
226 Тогтоолд өөрчлөлт оруулах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2021-11-29 98
227 "Хөвсгөлийн долгион" Орон нутгийн өмчит аж ахуйт тооцоот үйлдвэрийн газрын захирал томилох тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2021-11-29 99
228 Одон медалиар шагнуулах санал өргөн мэдүүлэх тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2021-11-29 101
229 Санал дэмжих тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2021-11-29 106
230 Орон нутгийн өмчийг 2021-2022 онд хувьчлах үндсэн чиглэл батлах тухай
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2021-11-19 01
231 Ажлын хэсэг байгуулах тухай
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2021-11-19 02
232 Хуралдаан товлон зарлах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2021-11-17 94
233 Одон медалиар шагнуулах санал өргөн мэдүүлэх тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2021-11-17 95
234 Одон медалиар шагнуулах санал өргөн мэдүүлэх тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2021-11-17 96
235 Ажлын хэсэг байгуулах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2021-11-02 87
236 Багийн хөгжлийг дэмжих төлөвлөгөө батлах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2021-11-02 88
237 Хуралдаан товлон зарлах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2021-11-02 89
238 Одон медалиар шагнуулах санал өргөн мэдүүлэх тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2021-11-02 90
239 Одон медалиар шагнуулах санал өргөн мэдүүлэх тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2021-11-02 91
240 Ажлын хэсэг байгуулах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2021-11-02 92
241 Одон медалиар шагнуулах санал өргөн мэдүүлэх тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2021-11-02 93
242 Аймгийн ИТХ-ийн Тэргүүлэгчдийн Ажлын албаны бүтэц, орон тоог шинэчлэн тогтоох тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2021-10-22 86
243 Иргэнд 2022 онд өмчлүүлэх газрын хэмжээ, байршил, зориулалтыг тогтоох тухай
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2021-10-13 01
244 Аймгийн ИТХ-ын Тэргүүлэгчдийн нарийн бичгийн даргын үүргийг түр орлон гүйцэтгэгч Б.Билэгт-Отгоныг чөлөөлөх тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2021-10-08 81
245 Одон медалиар шагнуулах санал өргөн мэдүүлэх тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2021-10-08 82
246 Одон медалиар шагнуулах санал өргөн мэдүүлэх тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2021-10-08 84
247 Түр орлон гүйцэтгэгчээр томилох тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2021-10-08 85
248 Одон медалиар шагнуулах санал өргөн мэдүүлэх тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2021-09-28 79
249 Ээлжит бус VII хуралдаан товлон зарлах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2021-09-28 80
250 Багийн нэр дугаар батлуулах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2021-08-24 76
251 Аймгийн ИТХ-ын шагналаар шагнуулах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2021-08-24 77
252 Аймгийн 2021 оны төсөвт тодотгол хийх тухай
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2021-08-20 01
253 Хуралдаан товлон зарлах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2021-08-02 75
254 Үндсэн хөрөнгө худалдах, шилжүүлэх , актлах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2021-06-25 70
255 Хөрөнгө бүртгэх тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2021-06-25 71
256 Одон медалиар шагнуулах санал өргөн мэдүүлэх тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2021-06-25 72
257 Одон медалиар шагнуулах санал өргөн мэдүүлэх тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2021-06-25 73
258 Одон медалиар шагнуулах санал өргөн мэдүүлэх тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2021-06-25 74
259 Үндсэн хөрөнгө худалдах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2021-06-17 66
260 Дүрэмд өөрчлөлт оруулах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2021-06-17 67
261 Одон медалиар шагнуулах санал өргөн мэдүүлэх тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2021-06-17 68
262 Талбайн хил хязгаар батлах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2021-06-17 69
263 Одон медалиар шагнуулах санал өргөн мэдүүлэх тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2021-05-31 56
264 Одон медалиар шагнуулах санал өргөн мэдүүлэх тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2021-05-31 57
265 Хөрөнгийн үнэлгээ баталгаажуулах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2021-05-31 58
266 Техник эдийн засгийн үндэслэл батлах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2021-05-31 59
267 Нэрэмжит болгох тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2021-05-31 60
268 Одон медалиар шагнуулах санал өргөн мэдүүлэх тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2021-05-31 62
269 Одон медалиар шагнуулах санал өргөн мэдүүлэх тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2021-05-31 63
270 Одон медалиар шагнуулах санал өргөн мэдүүлэх тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2021-05-31 64
271 Одон медалиар шагнуулах санал өргөн мэдүүлэх тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2021-05-31 65
272 Төрийн дээд одонгоор шагнуулахаар өргөн мэдүүлэх тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2021-05-21 55
273 Барьцаа хөрөнгө зарцуулах тухай
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2021-05-20 01
274 Ээлжит бус V хуралдаан зарлах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2021-05-14 52
275 "Хөвсгөлийн эмийн эргэлтийн сан" ОНӨХК-ийн Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн гишүүдэд өөрчлөлт оруулах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2021-05-14 53
276 Үндсэн хөрөнгө шилжүүлэх тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2021-05-14 54
277 Одон медалиар шагнуулах санал өргөн мэдүүлэх тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2021-05-13 51
278 Шинэ мөрөн хорооллын хэсэгчилсэн ерөнхий төлөвлөгөөнд өөрчлөлт оруулах тухай
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2021-05-10 01
279 Ээлжит бус IV хуралдаан зарлах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2021-05-03 46
280 Тогтоолд өөрчлөлт оруулах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2021-05-03 47
281 Дүрмэнд нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2021-05-03 48
282 Дүрмэнд нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2021-05-03 49
283 "Хөвсгөл Ус суваг" ХХК-ийн Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн гишүүдийг томилох тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2021-05-03 50
284 "Могойн гол" ХК-ийн Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн гишүүнд санал болгох тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2021-04-26 38
285 Үндсэн хөрөнгө худалдах, шилжүүлэх, актлах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2021-04-22 40
286 Үндсэн хөрөнгө худалдах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2021-04-22 41
287 "Хөвсгөл Эрчим хүч" ХХК-ийн Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн гишүүдийг томилох тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2021-04-22 42
288 "Хөвсгөл эмийн эргэлтийн сан" ОНӨХК-ийн Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн гишүүдийг томилох тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2021-04-22 43
289 Одон медалиар шагнуулах санал өргөн мэдүүлэх тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2021-04-22 44
290 Ажлын хэсэг байгуулах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2021-04-16 25
291 Ковид-19 цар тахлаас урьдчилан сэргийлэх зарим арга хэмжээний тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2021-04-16 26
292 "Хөвсгөл Ус суваг" ХХК-ийн жилийн үйл ажиллагааны болон санхүүгийн тайлангийн талаарх Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн дүгнэлт, ажлын тайлангийн тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2021-04-16 28
293 "Хөвсгөл Эрчим хүч" ХХК-ийн жилийн үйл ажиллагааны болон санхүүгийн тайлангийн талаарх Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн дүгнэлт, ТУЗ-ийн ажлын тайлангийн тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2021-04-16 29
294 "Хөвсгөл эмийн эргэлтийн сан" ОНӨХК-ийн жилийн үйл ажиллагааны болон санхүүгийн тайлангийн талаарх Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн дүгнэлт, ТУЗ-ийн ажлын тайлангийн тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2021-04-16 30
295 "Шинэ Мөрөн худалдааны төв" ОНӨХК-ийн жилийн үйл ажиллагааны болон санхүүгийн тайлангийн талаарх Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн дүгнэлт, ТУЗ-ийн ажлын тайлангийн тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2021-04-16 31
296 "Хүүхдийн Урандөш зуслан" ОНӨҮГ-ийн жилийн үйл ажиллагааны болон санхүүгийн талаарх Удирдах зөвлөлийн дүгнэлтийн тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2021-04-16 32
297 "Шинэ Мөрөн худалдааны төв" ОНӨХК-ийн Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн бүрэлдэхүүнд өөрчлөлт оруулах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2021-04-16 33
298 Тогтоолд нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2021-04-16 34
299 Тогтоолд нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2021-04-16 35
300 Орон нутгийн өмчийн төлөөлөгчийг томилж, ажиллах, журам эрх үүргийг батлах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2021-04-16 36
301 Орон нутгийн өмчийн төлөөлөл томилох тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2021-04-16 37
302 Одон медалиар шагнуулах санал өргөн мэдүүлэх тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2021-04-16 39
303 Аймгийн ИТХ-ын Тэргүүлэгчдийн нарийн бичгийн дарга Ц.Гончигийг чөлөөлөх тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2021-03-29 20
304 Аймгийн ИТХ-ын Тэргүүлэгчдийн нарийн бичгийн даргын үүргийг түр орлон гүйцэтгэгч томилох тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2021-03-29 21
305 Эхийн алдар одонд уламжлах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2021-03-29 22
306 Хөтөлбөрийн хэрэгжилтийн тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2021-03-29 23
307 "Шинэ Мөрөн худалдааны төв" ОНӨХК-ийн Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн бүрэлдэхүүнд өөрчлөлт оруулах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2021-03-29 24
308 Одон медалиар шагнуулах санал өргөн мэдүүлэх тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2021-03-10 16
309 Аймгийн баяр наадам зохион байгуулах хороо байгуулах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2021-03-10 17
310 Хөрөнгө бүртгэх тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2021-03-10 19
311 Хөвсгөл аймгийг 2021-2025 онд хөгжүүлэх таван жилийн үндсэн чиглэл батлах тухай
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2021-01-22 01
312 Аймгийн Засаг даргын 2021-2024 үйл ажиллагааны хөтөлбөр батлах тухай
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2021-01-22 02
313 Авто тээврийн болон өөрөө явагч хэрэгслийн албан татварын хэмжээг шинэчлэн тогтоох тухай
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2021-01-22 03
314 Албан татварын хувь, хэмжээг шинэчлэн тогтоох тухай
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2021-01-22 04
315 Тогтоолд өөрчлөлт оруулах тухай
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2021-01-22 05
316 Хөрөнгө шилжүүлэх тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2021-01-20 15
317 Аймгийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын хуралдааны дэгд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2020-12-03 01
318 Аймгийн Засаг даргад нэр дэвшүүлэх тухай
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2020-12-03 02
319 Тооллогын комисс байгуулах тухай
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2020-12-03 03
320 Ерөнхий боловсролын сургууль, сургуулийн өмнөх боловсролын байгууллагуудын 2020 оны төсөвт тодотгол хийх тухай
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2020-12-03 04
321 2021 оны төсөв батлах тухай
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2020-12-03 05
322 2021 онд ойгоос мод бэлтгэх модны дээд хязгаар батлах тухай
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2020-12-03 06
323 Орон нутгийн өмчийг 2020-2021 онд хувьчлан үндсэн чиглэл батлах тухай
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2020-12-03 08
324 Төлөөлөгчийн бүрэн эрхийг хүлээн зөвшөөрөх тухай
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2020-11-04 01
325 Төлөөлөгчийн бүрэн эрхийг хүлээн зөвшөөрөх тухай
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2020-11-04 01
326 Аймгийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын дэг батлах тухай
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2020-11-04 02
327 Тооллогын комисс байгуулах тухай
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2020-11-04 03
328 Аймгийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын даргаас чөлөөлөх тухай
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2020-11-04 04
329 Аймгийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын даргыг сонгож батлах тухай
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2020-11-04 05
330 Аймгийн Засаг даргад нэр дэвшүүлэх тухай
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2020-11-04 06
331 Аймгийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын Тэргүүлэгчдийн тоог тогтоож, Тэргүүлэгчийг сонгож батлах тухай
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2020-11-04 07
332 Аймгийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын Хороо байгуулж, бүрэлдэхүүн батлах тухай
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2020-11-04 08
333 Аймгийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын Хороо, түр хороодын ажиллах журам батлах тухай
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2020-11-04 09
334 Аймгийн 2019 оны төсвийн гүйцэтгэл, 2020 оны төсөвт тодотгол хийх тухай
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2020-09-21 01
335 Гэрээ байгуулж, эрх олгох тухай
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2020-09-21 02
336 Авто тээврийн болон өөрөө явагч хэрэгслийн албан татварын хэмжээ тогтоох тухай
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2020-05-20 01
337 Тэмдэгтийн хураамжийн хэмжээ тогтоох тухай
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2020-05-20 02
338 Нийтийн эдэлбэр газрын хог хаягдлыг цэвэрлэх, энгийн хог хаягдлыг булшлах зардлын нэгж тарифыг батлах тухай
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2020-05-20 03
339 Газар зохион байгуулалтын 2020 оны төлөвлөгөөнд тодотгол оруулах тухай
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2020-05-20 04
340 "ХӨВСГӨЛ ЭРЧИМ ХҮЧ" ХХК-ИЙН ЖИЛИЙН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ БОЛОН САНХҮҮГИЙН ТАЙЛАНГИЙН ТАЛААРХ ТӨЛӨӨЛӨН УДИРДАХ ЗӨВЛӨЛИЙН ДҮГНЭЛТ, ТӨЛӨӨЛӨН УДИРДАХ ЗӨВЛӨЛИЙН АЖЛЫН ТАЙЛАНГИЙН ТУХАЙ
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2020-05-06 36
341 "Хөвсгөл эмийн эргэлтийн сан" ХК-ийн ТУЗ-ийн ажлын тайлангийн тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2020-05-06 37
342 Үндсэн хөрөнгө худалдах, шилжүүлэх актлах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2020-04-13 31
343 Ажлын хэсэг байгуулах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2020-03-20 17
344 Хөтөлбөр батлах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2020-03-20 19
345 Үндсэн хөрөнгө актлах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2020-02-03 10
346 Хөрөнгө зарцуулах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2020-02-03 13
347 Орон нутгийн өмчит компаниудын 2020 оны эдийн засгийн үндсэн үзүүлэлт, зорилтот түвшин батлах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2020-01-17 01
348 Журамд өөрчлөлт оруулах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2020-01-17 03
349 Одон медалиар шагнуулах санал өргөн мэдүүлэх тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2020-01-17 04
350 Тоо хэмжээний хязгаар тогтоох тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2020-01-17 06
351 Одон медалиар шагнуулах санал өргөн мэдүүлэх тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2012-11-17 97

ТА KHURAL.MN –Д ЯМАР ЧИГЛЭЛИЙН МЭДЭЭ ОРУУЛАХ ХЭРЭГТЭЙ ГЭЖ ҮЗЭЖ БАЙНА ВЭ?

санал өгсөн: 1419
559 / 39%
449 / 32%
203 / 14%
208 / 15%